> Polityka-prywatnosci

Polityka prywatności

Ochrona prywatności jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu mają Państwo zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych.

Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę Państwa prywatności, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Państwa, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Interwencyjnej sp. z o.o. spółka komandytowa, Bajońska 13 m. 14, 03-963 Warszawa, NIP 5272404731, (dalej jako „Administrator” lub „my”).  

 1. Z KIM MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. JAKIE JEST ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH?

Administrator pozyskuje dane osobowe poprzez:

 • podanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą (formularze, umowy);
 • dane pozyskane w związku z stosowaniem plików cookies.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a w określonych sytuacjach może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania może spowodować, iż nie będziemy mogli zrealizować dla Państwa określonych usług. Przykładowo, odmowa podania danych w przypadku formularza kontaktowego spowoduje, iż nie będziemy mogli odpowiedzieć na nadesłane zapytanie.

 

 1. JAKI JEST CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH?

  Sposób i zakres przetwarzania zależą od stosunku łączącego Państwa z Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą naszej strony internetowej i formularzy kontaktowych:

 

 • Udzielenie odpowiedzi, przedstawienie oferty

Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane przez nas do odpowiedzi na Państwa pytania, przedstawienia oferty i poinformowania o naszej działalności. Do tego celu będziemy potrzebować Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Jeśli są Państwo naszymi Klientami:

 

 • Realizacja umowy

Administrator przetwarza dane osobowe (identyfikacyjne, adresowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, PESEL, nr telefonu, seria i nr dowodu osobistego) w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, np. w zakresie opracowania koordynacji procesu leczenia. Dane dotyczące zdrowia, niezbędne do realizacji umowy przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i art. 9 ust. 2 lit. a).

 

 • Rozliczenia finansowe

Administrator przetwarza dane (identyfikacyjne, adresowe, o charakterze finansowym) w celu prowadzenia rozliczeń finansowych tytułem realizacji umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.    

 1. KOMU PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

  Dane osobowe mogą być przekazywane do naszych partnerów świadczących usługi w ramach zawartych porozumień lub umów, w szczególności do Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej „Adversum” sp. z o.o., która we współpracy z Administratorem bierze udział w procesie uzyskania odszkodowania i wykazania kosztów leczenia pacjenta w ramach dochodzenia roszczeń oraz likwidacji szkody. Do celu realizacji umowy zawartej z Państwem dane będą przekazywane podmiotem medycznym, świadczącym usługi medyczne, posiadającym wyspecjalizowane zaplecze medyczne oraz osobowe do świadczenia specjalistycznych usług medycznych polegających na wdrożeniu planu leczenia. Dodatkowo dane osobowe mogą być również udostępnianie pracownikom i zleceniobiorcom Administratora oraz operatorom pocztowym lub kurierom. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 1. PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celów przetwarzania danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • do czasu zakończenia umowy;
 • do czasu ustania celu, w jakim dane osobowe zebrano;
 • do czasu cofnięcia zgody;
 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej, chyba, że przepis prawa powszechnie obowiązującego nakłada na Administratora obowiązek przechowywania danych przez inny okres.

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 1. JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo:

 • dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii

Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy również o stosowanych do tego celu zabezpieczeniach.

Na Państwa żądanie sporządzimy kopię Państwa danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

 • możliwość ich sprostowania, aktualizacji i zmiany

Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

 • prawo do usunięcia danych

Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych - usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu ich realizacji. Mimo przedstawionego żądania usunięcia będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

 • ograniczenia ich przetwarzania

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

 • przenoszenia części danych do innych organizacji

Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

 • sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

 • jak również w wypadku, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę - na wycofanie tej zgody w każdym czasie

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się Państwo rozmyślą, mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Prosimy jednak pamiętać, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Państwu interesujących treści lub informacji. Zgodę można wycofać w każdym momencie np. poprzez link znajdujący się w otrzymanym materiale marketingowym.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.

Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę poprzez kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli nadal mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. PLIKI COOKIES

Informujemy, iż podczas korzystania z Serwisu, w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym, laptopie, smartfonie, itp.) zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki cookies są kierowane do serwera naszego Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym. Pliki cookies wykorzystywane są do celów:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostosowania sposobu jego wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 • zbierania statystyk odwiedzin Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. Stałe pliki cookies instalowane są Państwa w urządzeniu końcowym użytkownika wyłącznie za Państwa zgodą. Ponadto informujemy, że:

 • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików cookies, bądź informowała o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Państwa;
 • ograniczenie stosowania plików cookies może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość funkcjonowania Serwisu;
 • pliki cookies zainstalowane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych;
 • pliki cookies można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi w ramach korzystania z Serwisu;
 • dostęp do plików cookies przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, mogą Państwo zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Oferta
Box1

Zasady działania


Prowadzona przez nas organizacja wprowadziła przełomowy model finansowania wysokospecjalistycznej medycyny, zarówno z tytułu polis OC sprawców, ubezpieczenia osób poszkodowanych, jak i ze środków własnych klienta. Polecamy sprawdzić zakres naszych działań.

 

Box2

Leczenie za odszkodowanie


Medycynę i ubezpieczenia łączy pacjent, czyli klient. Obie te branże mają na celu zapewnienie najwyższej możliwej jakości życia osobie poszkodowanej. W tym celu Instytut Medycyny Interwencyjnej nawiązał współpracę z Kancelarią Prawniczo-Brokerską Adversum. Zachęcamy do sprawdzenia, co możemy dla Państwa zrobić!

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.